КОМИТЕТ ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

ЗАПОВЕД № РД-09.235 от 18 декември 1998 г.

обнародвана в "Държавен вестник", брой 154, Понеделник 28 декември 1998 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от 3акона за далекосъобщенията във връзка с Решение № 570 на Министерския съвет за приемане на Секторна политика в далекосъобщенията (ДВ, бр. 129 от 1998 г.) определям:

I. Далекосъобщителни дейности, пoдлeжaщи на индивидуално лицензиране, както следва:

 1. телевизионно радиоразпръскване с национално покритие;
 2. телевизионно радиоразпръскване с местно покритие;
 3. радиоразпръскване с национално покритие;
 4. радиоразпръскване с местно покритие;
 5. кабелни далекосъобщителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали и други услуги;
 6. мрежи и услуги за персонално повикване;
 7. мобилни радиомрежи TRUNK аналогови с местно и национално покритие;
 8. мобилни радиомрежи TRUNK цифрови с местно и национално покритие;
 9. VSAT мрежи с управляващи станции на територията на Република България;
 10. мобилна клетъчна мрежа - аналогова, стандарт NMT, с национално покритие, и цифрова, стандарт GSM, с национално покритие;
 11. мобилни клетъчни мрежи с местно покритие;
 12. наземни фиксирани спътникови станции;
 13. фиксирани радиорелейни линии;
 14. телевизионни мрежи MVDS - 40 GHz;
 15. телефонна мрежа TFTS;
 16. широколентови системи за пренос на данни WBDTS;
 17. обществени мрежи за предаване на данни;
 18. DECT като WLL системи;
 19. инсталиране и експлоатация на системи от телефонни апарати за обществено ползване;
 20. обособени мобилни радиотелефонни мрежи PMR и PAMR;
 21. спътникови наземни крайни устройства (INMARSAT-B, EMS - PRODAT, EMS-MSSAT);
 22. радиомрежи за пренос на данни с локален абонатен достъп RLAN;
 23. глобални спътникови мобилни далекосъобщителни системи.

II. Далекосъобщителни дейности, подлежащи на общо лицензиране, както следва:

 1. мобилни спътникови терминали:
  а) INMARSAT-С
  б) INMARSAT-D/D +;
  в) INMARSAT-М;
  г) INMARSAT - mini - М;
  д) EUTELTRACS;
  е) ARCANET;
 2. спътникови терминали за репортажни цели;
 3. репортажни радиорелейни линии;
 4. INTERNET - предоставящи достъп оператори;
 5. корабни и самолетни радиостанции;
 6. мрежи и крайни устройства, използващи ISM честотни обхвати;
 7. радиолюбители;
 8. KB станции СВ 27 MHz:
 9. о6особени мрежи за предаване на данни;
 10. инсталиране и експлоатация на телефонни апарати за обществено ползване;
 11. услуги с до6авена стойност (услуги, които се явяват допълнителни към основната услуга за съответната мрежа).

III. Далекосъобщителни дейности на свободен режим:

 1. обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които нямат достъп до обществени далекосъобщителни мрежи и не ползват радиочестотен спектър, когато:
  а) се намират в недвижим имот, ползван от едно или съвместно от повече лица;
  б) свързват няколко съседни недвижими имота, ползвани от едно или съвместно от повече лица;
  в) се намират в отделни или механично свързани превозни средства - влакове, кораби и самолети;
  г) се намират в недвижими имоти, ползвани от едно или съвместно от повече лица, взаимно свързани с една или повече наети линии от мрежи на обществени далекосъобщителни оператори;
 2. радиосъоръжения с малък обсег на действие, чрез които не се осъществяват далекосъобщителни дейности;
 3. крайни устройства на фиксираната мрежа;
 4. крайни устройства на мобилна клетъчна мрежа.

Председател: А. Славински