ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 barrow.GIF (955 bytes) Доп.разп. Съдържание Приложение brightar.GIF (951 bytes)

§ 2. В Закона за съобщенията (обн., ДВ, бр. 27 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 12 от 1988 г. и бр. 77 от 1996 г.) се отменя частта, уреждаща далекосъобщенията.

§ 3. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; бр. 16 от 1996 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г., бр. 61 и 123 от 1997 г.) се правят следните изменения:

  1. В чл. 4, ал. 1 т. 4 се отменя, а в т. 5 думите "и далекосъобщителни" се заличават.
  2. В чл. 5 т. 3 се отменя.

§ 4. В § 6а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г.) след думите "суверенни права" се поставя запетая и се добавя "освен ако със закон не е установено друго.".

§ 5. В § 10, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за общинската собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 от 1997 г. и бр. 22 от 1998 г.) думите "включително и тези, които са в капитала, уставния фонд или се водят по баланса на търговско дружество, фирма или предприятие с държавно имущество" се заличават.

§ 6. В чл. 8 от Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 90 от 1993 г.; изм., бр. 57 от 1995 г., бр. 16, 56 и 104 от 1996 г., бр. 51, 86 и 111 от 1997 г., бр. 15 и 71 от 1998 г.) се създават т. 8 и 9:

8. извършване на услуги по приемане и доставка на колетни пратки, пощенски записи и пощенски чекове, за които има определени от държавата цени по чл. 10 от Закона за цените в полза на лица - чуждестранни оператори, които се намират извън територията на страната;

9. извършване на далекосъобщителни услуги, за които има определени от държавата цени по чл. 10 от Закона за цените в полза на лица - чуждестранни оператори, които се намират извън територията на страната."

§ 7. Този закон не се прилага по отношение на изграждането, използването, поддържането и контрола на далекосъобщителните мрежи и на радиосъобщенията на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Hационалната служба за охрана и Hационалната разузнавателна служба за техни собствени нужди, както и по отношение на вътрешното разпределение на честотите и определянето на повиквателните знаци за техните служебни радиовръзки. Те могат да използват обществените далекосъобщителни мрежи и услуги по реда на този закон.

§ 8. (1) До 31 декември 1998 г. Комитетът по пощи и далекосъобщения се финансира от фонд "Hационална съобщителна система".

(2) Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на закона създава Държавна комисия по далекосъобщения, която до 31 декември 1998 г. се финансира от фонд "Hационална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения, като постъпленията от дейността на Държавната комисия по далекосъобщения за същия срок постъпват като приходи във фонд "Hационална съобщителна система".

(3) Преходният остатък от фонд "Hационална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения към 1 януари 1999 г. се разпределя, както следва:

а) 25 на сто във фонд "Hационална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения;

б) 75 на сто в бюджета на Държавната комисия по далекосъобщения.

(4) Фонд "Hационална съобщителна система" се привежда в съответствие с глава трета от закона от 1 януари 1999 г.

§ 9. Министерският съвет до един месец от влизането в сила на закона създава Съвет по националния радиочестотен спектър, като дотогава Междуведомствената комисия по радиочестоти изпълнява функциите по разпределението на радиочестотния спектър.

§ 10. (1) Hа основание чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България се установява държавен монопол върху:

а) предоставяне на обикновена телефонна услуга (селищна, междуселищна, международна и транзитна) между крайни точки на фиксираната телефонна мрежа до 31 декември 2002 г.;

б) предоставяне на линии под наем при публично известни условия до 31 декември 2002 г.

(2) Държавата предоставя изпълнението на дейностите по ал. 1 с лицензия, издадена на Българската телекомуникационна компания от Държавната комисия по далекосъобщения въз основа на решение на Министерския съвет.

(3) Цените на услугите по ал. 1 се определят въз основа на методика, разработена от Държавната комисия по далекосъобщения и приета от Министерския съвет. Конкретните стойности на параметрите от методиката се разработват от Държавната комисия по далекосъобщения и се утвърждават от председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.

§ 11. (1) Всяко лице може да поиска да наеме линия, без право да я пренаема.

(2) Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да изграждат мрежите си чрез наети линии.

(3) Мотивираният отказ на Българската телекомуникационна компания да предостави линии под наем може да бъде обжалван пред Държавната комисия по далекосъобщения. Спорът се решава в едномесечен срок, а в случай, че се налагат допълнителни проверки и проучвания, спорът се решава в тримесечен срок.

(4) Когато Българската телекомуникационна компания не може да предостави линии под наем и поискалият е лицензиран обществен далекосъобщителен оператор, той може да поиска от Държавната комисия по далекосъобщения да му разреши да изгради собствени. В случай че линиите ще ползват свободен радиочестотен спектър, необходимата за тази цел лицензия се издава без търг или конкурс.

(5) За нуждите на управлението, отбраната и сигурността на страната Българската телекомуникационна компания предоставя с приоритет линии под наем на заинтересованите органи и ведомства.

§ 12. Разпоредбите на чл. 90 се прилагат след 31 декември 2002 г.

§ 13. (1) Българската телекомуникационна компания продължава да използва радиочестотния спектър и да изпълнява дейностите си, предвидени в издадената й лицензия от Комитета по пощи и далекосъобщения преди влизането в сила на Закона за далекосъобщенията.

(2) В срок до шест месеца от влизането в сила на закона Държавната комисия по далекосъобщения издава на Българската телекомуникационна компания лицензия, която включва задължително дейностите, включени в досегашната й лицензия. С лицензията на основание на решение на Министерския съвет се предоставя необходимият за дейностите й радиочестотен спектър. Лицензията на Българската телекомуникационна компания се издава без търг или конкурс.

§ 14. (1) Лицата, които на основание на издадени лицензии до влизането в сила на закона правомерно са придобили права и осъществяват далекосъобщителни дейности, в тримесечен срок подават заявления за привеждане на лицензиите им в съответствие със закона. Към заявлението лицата прилагат и заверени документи, удостоверяващи самоличността им, или наличието на съдебна регистрация.

(2) В срок до 15 месеца Държавната комисия по далекосъобщения издава лицензии за далекосъобщителна дейност, лицензии по реда на раздел II от глава пета, както и лицензии за радио- и телевизионна дейност за остатъка от срока на първоначално издадените лицензии, но за не по-малко от две години, считано от издаването им.

(3) По начина и в срока по ал. 1 се издават лицензии и на лицата, на които срокът на лицензиите е изтекъл, след като са подали заявления по Закона за концесиите за привеждането им в съответствие със същия закон. Лицензиите се издават за срок от две години, считано от издаването им.

(4) Лицата, които осъществяват далекосъобщителни дейности на основание на издадени след влизане в сила на Закона за концесиите лицензии, могат да кандидатстват за издаване на лицензия по общия ред, като подават заявление за издаване на лицензиите в срока по ал. 1. В случай че до три месеца от подаване на заявлението исканата лицензия не бъде издадена, лицето прекратява дейността си.

§ 15. Лицата, които осъществяват далекосъобщения в нарушение на издадените им лицензии, са длъжни в тримесечния срок за подаване на заявлението по § 14, ал. 1 да отстранят нарушенията на лицензионните условия. В случай че нарушенията не бъдат отстранени, Държавната комисия по далекосъобщения не издава исканата лицензия и лицата прекратяват дейността си.

§ 16. (1) Лицата, които към датата на влизането на закона в сила извършват далекосъобщителна дейност без лицензия, са длъжни в шестмесечен срок да предприемат необходимите действия за издаване на лицензия по реда на този закон. В случаи че в посочения срок лицата не предприемат необходимите действия, те прекратяват дейността си.

(2) Лицата, които към датата на влизане в сила на закона имат подадени искания за издаване на лицензии за далекосъобщителна дейност и не осъществяват далекосъобщителна дейност, в шестмесечен срок могат да потвърдят искането си и да приведат документите си в съответствие с изискванията на закона. Потвърдените искания запазват входящия номер на първоначалното подаване.

(3) По реда на ал. 2 следва да потвърдят исканията си и лица, които имат подадени заявления за лицензия, но без да са получили такава, извършват далекосъобщителна дейност.

(4) Hа лицата по ал. 1 се налага еднократна глоба или имуществена санкция в размер от 1 000 000 до 10 000 000 лв. Размерът на глобата или санкцията е в зависимост от вида, обема и продължителността на осъществяваната далекосъобщителна дейност.

(5) Hа лицата по ал. 3 се налага еднократна глоба или имуществена санкция в размер от 500 000 до 1 000 000 лв.

§ 17. Членовете на Държавната комисия по далекосъобщения при нейното създаване се назначават, както следва: един от членовете - за срок 7 години, двама от членовете - за срок 5 години, двама от членовете - за срок 2 години.