ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 barrow.GIF (955 bytes) Глава XIII Съдържание Прех./Закл. brightar.GIF (951 bytes)

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА" е съвкупност от взаимосвързани възли, линии и съоръжения, които служат за осъществяване на далекосъобщения.

2. "ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА" е далекосъобщителна мрежа, предназначена за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги.

3. "ОБОСОБЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА" означава далекосъобщителна мрежа за собствени нужди или за предоставяне на далекосъобщителни услуги за затворени групи абонати.

4. "ОГРАНИЧЕН РЕСУРС" е ресурсът ограничен по природни дадености или технически причини.

5. "ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА" е обществена комутируема далекосъобщителна мрежа, предназначена за пренасяне на звукова информация в честотната лента 300-3400Hz между неподвижни крайни точки на мрежата за осъществяване на:

а/ обикновена телефонна услуга;
б/ факс съобщения;
в/ нискоскоростно предаване на данни чрез модем.

Достъпът до крайна точка на мрежата, предназначена за крайния потребител е чрез номер/номера от националния номерационен план. Системите за кабелна телевизия не са част от фиксираната телефонна мрежа. Системите за кабелна телевизия не са част от фиксираната телефонна мрежа.

6. "КРАЙНА ТОЧКА НА МРЕЖАТА" е физическата точка, в която потребителят получава достъп до обществената далекосъобщителна мрежа. Мястото на крайната точка се определя от Държавната комисия по далекосъобщения и представлява границата на обществената далекосъобщителна мрежа за целите на регулирането.

7. "ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ" е физическо или логическо свързване на далекосъобщителни мрежи така, че потребителите, свързани към една от тези мрежи, да получат възможност за достъп до потребители, свързани към други мрежи, или до услуги, предлагани чрез тези други мрежи.

8. "НАЕТИ ЛИНИИ" са далекосъобщителни съоръжения, които осигуряват предаване на далокосъобщения между отделни или крайни точки на мрежата, без възможност пренасочване.

9. "ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕАНА УСЛУГА" означава осъществяване на далокосъобщения по търговски начин.

10. "ОБЩЕСТВЕНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ" са далекосъобщителни услуги предназначени да бъдат общодостъпни.

11. "ОБИКНОВЕНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА" е свързване на абонати чрез фиксираната телефонна мрежа. Не се считат за такива информационните и други услуги, които са допълнителни и се осъществяват на основата на мрежата, изградена за осъществяването на обикновената услуга.

12. "РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ" е подготвяне, създаване и разпространение на радио- и телевизионни програми и на допълнителна информация за разпространение чрез далекосъобщителни мрежи.

13. "ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛЕН ОПЕРАТОР" е всяко лице, което осъществява далекосъобщения въз основа на лицензия, регистрация или свободен режим.

14. "ОБЩЕСТВЕН ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛЕН ОПЕРАТОР" е всяко лице, което въз основа на лицензия изгражда, използва и поддържа обществена далекосъобщителна мрежа и/или предоставя определени обществени далекосъобщителни услуги.

15. "ОБОСОБЕН ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛЕН ОПЕРАТОР" е всяко лице, на което е предоставена лицензия за изграждане, използване и поддържане на обособена далекосъобщителна мрежа.

16. "ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ" е способността на устройство или система да функционира с определено качество в работната им електромагнитна обстановка и да не създават недопустими електромагнитни смущения за другите устройства, функциониращи в същата електромагнитна обстановка.

17. "РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР" обхваща радиочестотите от 3 kHz до 3000GHz.

18. "РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ" са предавателни, предавателно-приемателни или приемателни устройства, включително и антените, необходими за работата им, които служат за целите на радиото, или приемници за получаване на излъчени програми.

19. "ЛИЦЕНЗИЯ" е разрешение по смисъла на чл. 18, ал. 5 от Конституцията на Република България.

20. "КРИПТОГРАФСКА ЗАЩИТА" са методите и средствата, предназначени за закриване (кодиране) на обменяната информация по такъв начин, че тя да остане разбираема само за упълномощените за това лица.

21. "Далекосъобщения за морско и въздушно търсене и спасяване" и "информация за безопасност" са всички далекосъобщения, определени като такива в радиоправилата на Международния съюз по далекосъобщения.

22. Предоставянето на далекосъобщителни услуги за морско и въздушно търсене и спасяване и информация за безопасност не представлява обществена далекосъобщителна услуга.