Глава Тринадесета: АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава XII Съдържание Доп.разп. brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 127. (1) Който без лицензия извършва далекосъобщителна дейност, която подлежи на лицензиране, или продължи да я осъществява след прекратяване или отнемане на лицензията, се наказва с глоба от 10 000 000 до 50 000 000 лв.

(2) Който без регистрация извършва далекосъобщителни дейности при условията на обща лицензия, се наказва с глоба от 500 000 до 1 000 000 лв.

Чл. 128. (1) Който наруши условията на издадената му индивидуална лицензия, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

(2) Който работи по обща лицензия и наруши условията й, се наказва с глоба от 500 000 до 2 000 000 лв.

Чл. 129. Който предоставя наети линии срещу заплащане за ползване от други далекосъобщителни оператори в нарушение на § 11 от преходните и заключителните разпоредби, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 130. Който наруши тайната на съобщенията, изпращани по далекосъобщителните мрежи, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 131. Който предоставя линии за свързване на нелицензирани далекосъобщителни мрежи, които подлежат на лицензиране по този закон, се наказва с глоба от 2 000 000 до 10 000 000 лв.

Чл. 132. Който смущава и/или изменя съдържанието на съобщения на трети лица, се наказва с глоба от 200 000 до 2 000 000 лв.

Чл. 133. (1) Който използва обществена далекосъобщителна мрежа, за да извършва заплашителни, обезпокоителни или обидни съобщения или обаждания, се наказва с глоба от 200 000 до 1 000 000 лв.

(2) Който предава чрез обществена далекосъобщителна мрежа неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, бедствие, злополука или тревога, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 134. Който използва далекосъобщителни съоръжения за собствено облагодетелстване за сметка на далекосъобщителен оператор или на трето лице (кражба на трафик), ако не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 3 000 000 до 10 000 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред.

Чл. 135. Който без разрешително произвежда, внася и разпространява радиосъоръжения за граждански нужди, които при своето действие ангажират част от радиочестотния спектър, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 3 000 000 до 15 000 000 лв.

Чл. 136. Който причини повреди на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, с което прекъсне или попречи на далекосъобщенията, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 000 до 5 000 000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред.

Чл. 137. Който произвежда, внася, разпространява, свързва и/или използва крайно устройство и радиосъоръжение, предназначено за пряко или непряко свързване към обществена далекосъобщителна мрежа в страната, без типът му да е одобрен по установения ред, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 138. (1) Който произвежда, внася и/или разпространява одобрени, но немаркирани крайни устройства или радиосъоръжения, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 000 до 3 000 000 лв.

(2) Който с измамна цел постави знак за одобрение на крайно устройство или радиосъоръжение, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 139. (1) Който произвежда, разпространява, внася или използва радиосъоръжения за граждански нужди, предизвикващи радиосмущения, в нарушение на нормативните актове за стандартите за електромагнитна съвместимост, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

(2) Председателят на Държавната комисия по далекосъобщения със заповед може да спира използването или управляването на съоръженията по ал. 1 до отстраняване на неизправностите.

Чл. 140. Който произвежда, внася, разпространява или използва далекосъобщителни съоръжения за граждански нужди, предизвикващи радиосмущения, без сертификат за електромагнитна съвместимост, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 141. (1) Който при поискване от Държавната комисия по далекосъобщения не даде информация, свързана с прилагането на този закон, или й даде невярна или неточна информация, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

(2) Който препятства контрола при/или по повод изпълнение на функциите на Държавната комисия по далекосъобщения по чл. 126, се наказва с глоба от 1 000 000 до 5 000 000 лв.

Чл. 142. За нарушенията по чл. 127, 128, 129, 131, 135, 136, 137, 138, чл. 139, ал. 1, чл. 140 и чл. 141, ал. 2, извършени от юридически лица, се налагат имуществени санкции в размерите на предвидените глоби.

Чл. 143. (1) Когато нарушенията по предходните членове са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.

(2) По смисъла на този закон нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

Чл. 144. Двадесет на сто от глобите и имуществените санкции, предвидени в тази глава, се превеждат по бюджета на Държавната комисията по далекосъобщения.