Глава Дванадесета: КОНТРОЛ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава XI Съдържание Глава XIII brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 121. (1) Контролът върху далекосъобщителните дейности и санкционирането за нарушение на лицензиите, издадени за далекосъобщителни дейности, се осъществява от Държавната комисия по далекосъобщения. Санкционирането за нарушение на лицензии, издадени за радио- и телевизионна дейност, се осъществява от Държавната комисия по далекосъобщения след решение на Hационалния съвет за радио и телевизия.

(2) Взаимодействието между Държавната комисия по далекосъобщения, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите и Министерството на транспорта във връзка с осъществяване на контрола върху далекосъобщенията се урежда в съвместно издадена инструкция.

Чл. 122. Председателят на Държавната комисия по далекосъобщения оправомощава със заповед служители от Държавната комисия по далекосъобщения, които извършват проверки и констатират нарушенията с актове.

Чл. 123. (1) Председателят на Държавната комисия по далекосъобщения или друго изрично оправомощено от него лице може да издава заповеди, с които да спира до отстраняването на нарушенията извършването на далекосъобщителни дейности, осъществявани в нарушение на закона, подзаконовите нормативни актове и лицензионните условия.

(2) Заповедите могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

Чл. 124. (1) При административно нарушение оправомощените по чл. 122 служители съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Въз основа на актовете председателят на Държавната комисия по далекосъобщения или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.

(3) Hаказателните постановления може да се обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 125. При констатиране на нарушенията по реда на чл. 124, ал. 1 актосъставителите могат да изземват и задържат веществените доказателства, свързани с установяване на нарушението по реда на чл. 41 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 126. В изпълнение на своите функции оправомощените служители на Държавната комисия по далекосъобщения имат право:

  1. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
  2. да проверяват документите, доказващи правоспособността на лицата в контролираните обекти;
  3. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяване на контрола;
  4. да контролират качествените параметри на услугите;
  5. да извършват необходимите проверки за установяване качествените параметри на услугите.