Глава Десета: ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖДИ ИМОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА
 barrow.GIF (955 bytes) Глава IX Съдържание Глава XI brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 107. (1) Обществените далекосъобщителни оператори договарят със собствениците на недвижими имоти условията за използване на имота и въздушното пространство над него, за да изграждат или поддържат за своя сметка далекосъобщителни съоръжения.

(2) Обществените далекосъобщителни оператори обезщетяват собственика за всички щети, причинени в имота му във връзка с извършените от тях работи.

(3) Ако страните не постигнат споразумение по ал. 1 и 2, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда.

Чл. 108. (1) Обществените далекосъобщителни оператори имат право безвъзмездно да използват тунели, мостове, пътища и др. за изграждане на въздушни и подземни далекосъобщителни мрежи, след като уведомят предварително органите, които ги стопанисват, или лицата, които ги ползват, като осигуряват техническа безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети.

(2) Редът, по който обществените далекосъобщителни оператори осъществяват дейностите по ал. 1, се определя в наредба на Комитета по пощи и далекосъобщения.

Чл. 109. Общините и кметствата осигуряват с договор по установения ред терени за изграждане на сгради за развиване на националната далекосъобщителна мрежа.