Глава Осма: КРАЙНИ УСТРОЙСТВА И ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава VII Съдържание Глава IX brightar.GIF (951 bytes)

РАЗДЕЛ I: КРАЙНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 95. (1) Крайно устройство е устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация. Свързването може да бъде по проводник, оптично влакно или друго електромагнитно средство.

(2) Пазарът на крайни устройства е свободен.

(3) Крайни устройства и апарати, когато са предназначени за употреба в страната, се произвеждат, внасят се, рекламират се и се съхраняват с оглед продажба, маркетират се, дистрибутират се безплатно или срещу заплащане, както и се свързват пряко или непряко към обществени далекосъобщителни мрежи само ако е одобрен техният тип.

(4) При свързване на обособени далекосъобщителни мрежи към обществените далекосъобщителни мрежи по чл. 87 свързващото крайно устройство на обособените далекосъобщителни мрежи трябва да има одобрение на типа.

(5) Разрешителните по чл. 28, т. 5, буква "б" за предавателни крайни радиосъоръжения се издават след одобряване на типа им.

Чл. 96. (1) Одобрение на типа се издава, ако при изпитването се установи, че крайните устройства съответстват на съществените изисквания, определени в хармонизирани стандарти.

(2) Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения със заповед определя хармонизираните стандарти, които се прилагат в далекосъобщенията. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 97. Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения с наредби определя условията за:

  1. издаване на разрешения на лаборатории за извършване на изпитвания за одобрение на типа;
  2. определяне на органи по сертификация;
  3. разработване и публикуване на технически спецификации, на които следва да отговарят устройствата, подлежащи на изпитване за съответствие;
  4. свързване на устройствата към обществените мрежи;
  5. оценяване на съответствието и издаване на сертификати.

Чл. 98. (1) Комитетът по пощи и далекосъобщения утвърждава знаци за маркировка на одобрените крайни устройства, които се поставят върху тях.

(2) Крайните устройства, чийто тип е одобрен, задължително се маркират.

Чл. 99. Крайни устройства и съоръжения за криптографиране на далекосъобщения се внасят, разпространяват и използват след разрешение на Hационалния шифров орган към Министерството на вътрешните работи.

РАЗДЕЛ II: ЕЛЕКТРОМАГНИТНА СЪВМЕСТИМОСТ

Чл. 100. (1) Продажбата и експлоатацията на далекосъобщителни устройства и съоръжения за граждански нужди, които предизвикват електромагнитни смущения или работата на които може да бъде повлияна от такива смущения, може да се извършва само ако те съответстват на изискванията за електромагнитна съвместимост, определени в хармонизирани стандарти.

(2) Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения със заповед определя хармонизираните стандарти, които се прилагат в далекосъобщенията относно електромагнитната съвместимост. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 101. Държавната комисия по далекосъобщения определя органи по сертификация на електромагнитната съвместимост на далекосъобщителни устройства и съоръжения за граждански нужди и предписва процедури за оценка на съответствието на далекосъобщителни устройства и радиосъоръжения с изискванията за безопасност.

Чл. 102. Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения определя:

  1. класовете и групите далекосъобщителни устройства и съоръжения, към които се поставят изисквания за електромагнитна съвместимост, както и съоръжения, излъчващи радиосмущения;
  2. условията за разработване и публикуване на техническите спецификации към далекосъобщителни устройства, подлежащи на оценка за съответствие с изискванията за електромагнитна съвместимост;
  3. условията, при които се издават разрешения на лаборатории за извършване на изпитвания за електромагнитна съвместимост на далекосъобщителни устройства и съоръжения;
  4. условията за определяне на органите по сертификация;
  5. процедурата за оценка на съответствието й за издаване на сертификати за далекосъобщителни устройства и съоръжения.