Глава Седма: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
 barrow.GIF (955 bytes) Глава VI Съдържание Глава VIII brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 91. Условията и редът за използване на далекосъобщителните мрежи при настъпване на извънредни обстоятелства, като въвеждане на режим "Военно положение" или "Положение на война", както и при стихийни бедствия и аварии се определят от председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения съгласувано с министъра на отбраната и с началника на Генералния щаб на Българската армия.

Чл. 92. (1) Далекосъобщителните оператори оказват съдействие за осигуряване на далекосъобщения при извънредни обстоятелства.

(2) Задълженията, изискванията и ограниченията, свързани с отбраната и сигурността на страната, както и при бедствия и аварии се определят в издаваните лицензии.

Чл. 93. При обявяване в страната на режим "Военно положение" или "Положение на война", когато потребностите го изискват, председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения може да поиска Държавната комисия по далекосъобщения да прекрати или да спре действието на издадени лицензии, както и да забрани използването на радиосъоръжения и на радиочестотен спектър за граждански нужди.

Чл. 94. (1) С акт на Министерския съвет на Българската телекомуникационна компания се предоставят далекосъобщителни обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време, които са елемент от системата за национална сигурност. Българската телекомуникационна компания ги използва, модернизира и поддържа в готовност за осигуряване на далекосъобщения при извънредни обстоятелства.

(2) Далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и земята, върху която са построени, могат да се отчуждават, ликвидират, отдават под наем или обременяват с вещни тежести само с акт на Министерския съвет.

(3) Далекосъобщителните обекти по ал. 2 се обособяват организационно и имуществено по баланса на Българската телекомуникационна компания.

(4) Далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталираните военновременни мощности могат да се използват в мирно време за граждански нужди.

(5) Средствата за изграждане, поддържане, реконструкция и модернизация на обектите и мощностите по ал. 1 се осигуряват от държавния бюджет, от фонд "Hационална съобщителна система", от Българската телекомуникационна компания и от други източници по ред и условия, определени с акт на Министерския съвет.