Глава Шеста: ОБЩЕСТВЕHИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛHИ ОПЕРАТОРИ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава V Съдържание Глава VII brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 82. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват на потребителите при условия на равнопоставеност достъп до обществените далекосъобщителни мрежи и ползване на далекосъобщителни услуги при публично известни условия.

Чл. 83. В лицензиите на обществени далекосъобщителни оператори, които предоставят всеобщо предлагана услуга и при икономически неизгодни условия и/или изпълняват задачи, свързани с управлението, сигурността и отбраната на страната, се съдържат изискванията по чл. 57, ал. 1, както и:

 1. задължение за предоставяне на всеобщо предлагана услуга при условия на равнопоставеност. Услугата може да се откаже с мотивиран отказ само при техническа невъзможност за предоставянето й;
 2. задължение да събира суми по цени за предоставените услуги, без да изключва и себе си, от всички потребители при условие на равнопоставеност;
 3. право да води преговори с други далекосъобщителни оператори за предоставяне на международни услуги, както и да осъществява международно разчитане и разплащане;
 4. задължение за развитие на обществената далекосъобщителна мрежа в предвидените срокове и етапи с оглед осигуряване на всеобщо предлаганата услуга;
 5. задължение относно управлението на предоставяните от него селищни, междуселищни и международни далекосъобщителни услуги;
 6. начини и принципи за определяне на цените на предоставяните услуги;
 7. задължение относно въвеждането и използването на диференцирано отчитане на разходите за предоставяне на отделните видове услуги;
 8. задължение относно въвеждане на разходоориентирани цени за отделните видове услуги;
 9. възможност за сключване на договори с други лица за предоставяне на услуги или за изпълнение на други задължения по лицензията;
 10. възможност за сключване на договори за разпределяне на приходите с други лица, които предоставят далекосъобщителни услуги;
 11. задължение за цялостно изпълнение на лицензията;
 12. задължение за предоставяне на информация и отчети, свързани с изпълнението на лицензията;
 13. задължение за осигуряване на непрекъснато функциониране и използване на обществената далекосъобщителна мрежа и на предоставяните чрез нея услуги;
 14. задължение за извършване на оценка за задоволяване на обществото с всеобщо предлагана далекосъобщителна услуга.

Чл. 84. (1) Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да изграждат мрежите си така, че да могат да осигуряват достъп и възможност за взаимно свързване помежду си.

(2) Обществените далекосъобщителни оператори осъществяват взаимно свързване на мрежите си при публично известни условия на равнопоставеност, включително и по отношение на цените.

(3) Държавната комисия по далекосъобщения може да издава задължителни указания за достъп и взаимно свързване на мрежи на далекосъобщителни оператори.

Чл. 85. Обществените далекосъобщителни оператори не могат да откажат искане за взаимно свързване, ако то е обосновано и технически необходимо. В случай на невъзможност операторът е длъжен писмено да мотивира отказа си.

Чл. 86. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват при необходимост на органите, отговарящи за сигурността и отбраната на страната, достъп за свързване на мрежите им към обществените далекосъобщителни мрежи. Условията за свързване се договарят между страните.

Чл. 87. Обществените далекосъобщителни оператори са длъжни да осигуряват достъп за свързване към мрежите си на обособени далекосъобщителни мрежи на далекосъобщителни оператори, в лицензиите на които е предвидена възможност за това.

Чл. 88. (1) Обществените далекосъобщителни оператори сключват договор за взаимно свързване. Договорът урежда техническите и финансовите условия и се предоставя в Държавната комисия по далекосъобщения.

(2) Държавната комисия по далекосъобщения може да поиска договорът за взаимно свързване да бъде изменен, когато съществуват основателни причини за това.

Чл. 89. (1) В случай че операторите не постигнат споразумение за условията и реда за достъп или за взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи, в срок до 3 месеца от искането на заинтересования, всеки от тях може да отнесе въпроса пред Държавната комисия по далекосъобщения.

(2) Държавната комисия по далекосъобщения е длъжна да изготви становище по въпроса по ал. 1 в срок до 3 месеца, като определи условията за достъп и взаимно свързване.

(3) Hедоволната от решението страна може в едномесечен срок да отнесе спора за решаване пред съда по общия исков ред.

Чл. 90. Обществените далекосъобщителни оператори могат да предоставят линии под наем при публично известни условия и спазване на принципа на равнопоставеност между наемателите.