Глава Пета: ЛИЦЕНЗИИ И СВОБОДЕН РЕЖИМ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава IV Съдържание Глава VI brightar.GIF (951 bytes)

РАЗДЕЛ І: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. Лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, с който се разрешава използване на радиочестотния спектър, осъществяване на далекосъобщителни дейности и на радио- и телевизионни дейности.

Чл. 39. (1) Далекосъобщителни дейности се осъществяват въз основа на индивидуални лицензии, общи лицензии и свободен режим в съответствие с изискванията на този закон. Радио- и телевизионни дейности се осъществяват само въз основа на индивидуални лицензии.

(2) Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения определя със заповед списъците за видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, общо лицензиране и свободен режим. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник".

Чл. 40.(1) Изискванията за издаване на лицензии са еднакви за всички кандидати за един и същ вид далекосъобщителна мрежа или предоставяне на едни и същи далекосъобщителни услуги.

(2) Издаването на лицензии се осъществява при условия на публичност, равнопоставеност и прозрачност.

Чл. 41.(1) При издаване на лицензии не се ограничава броят на операторите, освен когато ресурсът по природни или технически причини е ограничен или ако в закон е предвидено друго.

(2) В случайте на ограничен ресурс по ал. 1, Държавната комисия по далекосъобщения публично информира обществото за причините, които налагат ограничението.

 

РАЗДЕЛ II: ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

Чл. 42. Държавната комисия по далекосъобщения на основание предварителни проучвания за необходимостта и техническите възможности прави предложение пред Министерския съвет за издаване на лицензии за изграждане на далекосъобщителни мрежи и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез радиочестотен спектър.

Чл. 43. (1) Предложението на Държавната комисия по далекосъобщения съдържа:

 1. вид на дейността, която ще се осъществява чрез радиочестотния спектър;
 2. начин на издаване на лицензията - конкурс или търг или без конкурс или търг, ако е предвидено в закон;
 3. размер на лицензионните такси;

(2) Към предложението по ал. 1 Държавната комисия по далекосъобщения прилага разработените конкурсни или тръжни книжа, проект на лицензиите, както и проект за лицензия за радио- и телевизионна дейност, ако е необходима такава.

Чл. 44. (1) Министерският съвет в срок до един месец се произнася с решение по направеното предложение.

(2) В случай че Министерският съвет приеме предложението по чл. 43, ал. 1, в решението се определят:

 1. предметът и срокът на лицензията;
 2. начинът на издаване на лицензията - конкурс или търг или без конкурс или търг, ако е предвидено в закон;
 3. конкурсните или тръжните книжа;
 4. размерът на лицензионните такси;
 5. срокът, в който Държавната комисия по далекосъобщения трябва да организира конкурса или търга.

(3) Решението по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник" и в един централен ежедневник.

Чл. 45. (1) Министър-председателят в срока по чл. 44, ал. 1 със заповед определя състава на комисията за провеждане на конкурса или търга, в която задължително се включват членове на Държавната комисия по далекосъобщения и в зависимост от предмета на лицензията - представители на Hационалния съвет за радио и телевизия и на други заинтересовани ведомства и организации.

(2) Председател на комисията е председателят на Държавната комисия по далекосъобщения.

Чл. 46. Държавната комисия по далекосъобщения организира конкурса или търга.

Чл. 47. (1) Комисията по чл. 45, ал. 1 на основание на конкурсните или тръжните книжа и приетите критерии класира кандидатите и предлага на Министерския съвет да вземе решение за определяне на лицето, спечелило конкурса или търга.

(2) Конкурсът или търгът се организират и провеждат по реда на чл. 65, 66, 67 и 70 от раздел IV.

Чл. 48. (1) Министерският съвет в едномесечен срок с мотивирано решение определя лицето, на което се издава лицензия, и възлага на Държавната комисия по далекосъобщения да издаде лицензията. Решението се обнародва в "Държавен вестник".

(2) Решението по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Чл. 49. В 14-дневен срок от постановяване на решението Държавната комисия по далекосъобщения издава лицензията на лицето, спечелило конкурса или търга.

 

РАЗДЕЛ III: ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ

Чл. 50. Индивидуални лицензии се издават на физически лица - еднолични търговци, и на юридически лица. Индивидуалните лицензии за обособени мрежи за собствени нужди, които ползват радиочестотен спектър, се издават и на физически лица.

Чл. 51. Индивидуални лицензии за далекосъобщителни дейности се издават без конкурс или търг в случаите, когато не се използва ограничен ресурс.

Чл. 52. Индивидуални лицензии се издават след провеждане на конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл. 53. Индивидуални лицензии се издават без конкурс или търг, когато ресурсът е ограничен, в следните случаи:

 1. броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс;
 2. на обществени далекосъобщителни оператори, на които е необходим радиочестотен спектър, който не се използва за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги;
 3. за изграждане и използване на обособени мрежи, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си;
 4. за изграждане и използване на обособени мрежи за собствени нужди по чл. 81, ал. 1, като лицензията се издава на първия, заявил писмено искането си;
 5. за нуждите на държавни органи.

Чл. 54. Условията и редът за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг се определят в наредби на Комитета по пощи и далекосъобщения.

Чл. 55. (1) Индивидуалните лицензии са лични.

(2) Индивидуалните лицензии могат да се прехвърлят на трети лица само със съгласие на Държавната комисия по далекосъобщения след изтичане на една година от издаването им.

(3) В случай че индивидуалните лицензии са получени при условията на конкурс или търг, в първите 3 години от получаването им те не могат да се прехвърлят, освен ако лицензираният предварително е обявил намерението си за създаване на предприятие за изпълнение на лицензията, изцяло негова собственост. След изтичане на тригодишния период лицензиите могат да се прехвърлят на трети лица само със съгласието на Държавната комисия по далекосъобщения.

Чл. 56. (1) Индивидуалната лицензия за далекосъобщителна дейност е със срок до 20 години. Срокът може да бъде продължен по съгласие на страните, като общата му продължителност не може да бъде над 35 години. Срокът на лицензиите, издадени по реда на раздел II от глава пета, може да бъде продължен след решение на Министерския съвет.

(2) След изтичане на общата продължителност на срока при кандидатстване за нова лицензия за същата дейност при равни други условия се предпочита лицето по ал. 1.

Чл. 57. (1) Индивидуалните лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи и/или предоставяне чрез тях на обществени далекосъобщителни услуги съдържат всички или някои от следните изисквания:

 1. предмет и срок на лицензията, териториален обхват, предоставен радиочестотен спектър;
 2. технически изисквания, на които трябва да отговарят мрежите и съоръженията в тях;
 3. изключително право, ако е предоставено такова, и срока на предоставянето;
 4. размер на лицензионни и други такси, срокове и начини на заплащане;
 5. забрана за насрещно (крос) субсидиране на други далекосъобщителни мрежи и услуги;
 6. задължение за предоставяне на услуги на всички потребители при условия на равнопоставеност и гарантиране чрез специални мерки на достъп до услугите от инвалиди и лица със специални социални нужди;
 7. задължение за съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на Общи условия за взаимоотношения с потребителите;
 8. изисквания за качество на услугите;
 9. етапи на изграждане, развитие или разширяване на мрежата, срок на започване на дейността;
 10. задължение за гарантиране на надеждността при изграждането, поддържането и използването на далекосъобщителни мрежи и предоставянето на далекосъобщителни услуги в случай на природни бедствия или други извънредни обстоятелства;
 11. задължение за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги и в случай на необходимост за националната отбрана и сигурност;
 12. допълнителни задължения, свързани с отбраната и сигурността на страната или при настъпване на бедствия и аварии;
 13. задължение за безплатно предоставяне на повиквания при извънредни обстоятелства;
 14. възможност за спиране на услугата при неплащане на дължими суми или договорни нарушения от страна на потребителите, свързани с ползването на услугата;
 15. задължение за осигуряване на достъп до мрежата и свързване с други мрежи;
 16. задължение за депозиране пред Комитета по пощи и далекосъобщения на образец от криптографски ключ и криптографски материали при използване на криптографски средства;
 17. задължение за въвеждане в страната на основни европейски и международни далекосъобщителни стандарти;
 18. задължение за издаване на указател на абонатите;
 19. изисквания за гарантиране тайната на съобщенията;
 20. изискване за предоставяне на други далекосъобщителни оператори при условия на равнопоставеност на помещения, канали, право на преминаване, кули и други налични средства (съоръжения) при наличие на техническа или физическа възможност;
 21. изисквания за допускане на контрол по изпълнение на лицензията;
 22. условия за изменения, допълнения и прекратяване на лицензията;
 23. видове санкции и ред за налагането им; отнемане на лицензията;
 24. конкретни ограничения по отношение на прехвърляне на акции и дялове от лицензирания;
 25. други условия, свързани с индивидуалните лицензии за изграждане, поддържане и използване на обществени далекосъобщителни мрежи.

(2) Съдържанието и сроковете на индивидуалните лицензии за радио- и телевизионна дейност се определят от Hационалния съвет за радио и телевизия в съответствие със Закона за радиото и телевизията.

Чл. 58. Индивидуалните лицензии за обособените мрежи съдържат всички или част от изискванията по чл. 57, ал. 1.

Чл. 59. Индивидуалните лицензии за един и същ вид далекосъобщителни мрежи и услуги съдържат еднакви по характер изисквания към операторите, освен ако в този закон е предвидено друго.

Чл. 60. (1) Изменения и допълнения на лицензиите могат да бъдат направени с мотивирано решение на Държавната комисия по далекосъобщения поради:

 1. непреодолима сила;
 2. причини, свързани с националната сигурност;
 3. промени във вътрешното законодателство и решения на международни организации, приети от Република България;
 4. причини, свързани с обществения интерес.

(2) Изменения на лицензиите, издадени по реда на раздел II от глава пета, по отношение на предоставения радиочестотен спектър, се извършват на основание решение на Министерския съвет само по причини, предвидени в ал. 1.

(3) Промените по ал. 1 се извършват след писмено уведомяване на лицензирания.

(4) Решението по ал. 1 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство, а решението по ал. 2 - по реда на Закона за Върховния административен съд.

(5) Лицензираният оператор може да отправи мотивирано искане до Държавната комисия по далекосъобщения за изменение и допълнение на лицензията. Държавната комисия по далекосъобщения проучва основателността на искането и преценява необходимостта от изменение и допълнение на лицензията.

Чл. 61. (1) Действието на лицензията може да бъде прекратено или временно спряно с решение на Държавната комисия по далекосъобщения:

 1. по мотивирано предложение на лицензирания, което е прието;
 2. при непреодолима сила, в резултат на която изпълнението става невъзможно;
 3. при извънредни обстоятелства в случаите по глава седма;
 4. при възникване на опасност за националната сигурност или отбраната на страната в резултат на осъществяване на дейността по лицензията;
 5. при смърт на лицензирания - физическо лице. В този случай наследниците могат в 3-месечен срок да заявят искането си пред Държавната комисия по далекосъобщения за изпълнение на дейността, като до вземане на решение продължават да извършват дейността;
 6. при ликвидация или прекратяване на лицензираното юридическо лице.

(2) При прекратяване на лицензията в случаите по ал. 1, т. 4 на лицензирания се дължи обезщетение, ако прекратяването не е предизвикано от негово виновно поведение.

Чл. 62. (1) Държавната комисия по далекосъобщения след отправяне на писмено предупреждение с определен срок може с мотивирано решение да постанови отнемане на лицензията при:

 1. съществено или системно нарушаване на този закон, на актовете по прилагането му или на условията на лицензията;
 2. финансова или техническа неспособност на лицензирания да извършва дейността си;
 3. действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност или накърняват обществения интерес.

(2) Индивидуалните лицензии за радио- и телевизионна дейност се отнемат от Държавната комисия по далекосъобщения след решение на Hационалния съвет за радио и телевизия. Отнемането се извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок.

(3) Индивидуалните лицензии, издадени по реда на раздел II на глава пета, се отнемат след одобрение от Министерския съвет и след отправяне на писмено предупреждение с определен срок.

(4) Държавната комисия по далекосъобщения отнема лицензиите, ако в срока на писменото предупреждение лицензираният не е отстранил нарушението.

(5) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова лицензия за същата дейност. Този срок не може да бъде по-малък от две години.

(6) Решенията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на Закона за административното производство.

(7) Решенията на Министерския съвет по ал. 2 и 3 могат да се обжалват по реда на Закона за Върховния административен съд.

 

РАЗДЕЛ IV: ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ

Чл. 63. (1) Процедурата по издаване на индивидуална лицензия за обществен далекосъобщителен оператор чрез конкурс или търг се открива по инициатива на Държавната комисия по далекосъобщения или по искания на заинтересовани лица.

(2) При постъпили искания от заинтересовани лица Държавната комисия по далекосъобщения проучва възможностите за издаване на индивидуални лицензии и в срок до 6 месеца уведомява кандидатите за резултата.

(3) При възможност за удовлетворяване на исканията Държавната комисия по далекосъобщения в същия срок публикува съобщение, с което обявява намерението си да издаде индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност и определя срок, в който всички кандидати могат да подадат исканията си.

(4) В случай че броят на кандидатите е по-малък или равен на свободния ограничен ресурс, Държавната комисия по далекосъобщения издава лицензии без конкурс или търг, а когато броят на кандидатите е по-голям, открива процедура за провеждане на конкурс или търг.

Чл. 64. (1) За провеждане на конкурса или търга председателят на Държавната комисия по далекосъобщения назначава със заповед комисия от експерти.

(2) Когато предметът на дейност може да засегне интересите на националната сигурност и отбраната на страната, като членове на комисията за провеждане на конкурса или търга участват и представители на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на отбраната и на Министерството на финансите.

(3) Председателят на Държавната комисия по далекосъобщения със заповед определя реда за провеждане на заседанията, начина на вземане на решения, изготвяне на протоколи и др.

Чл. 65. (1) Държавната комисия по далекосъобщения публикува съобщение в централния и местния печат за провеждане на конкурс или търг за издаване на индивидуална лицензия за далекосъобщителна дейност с използване на ограничен ресурс.

(2) В съобщението по ал. 1 се посочват видът на конкурса или търга, датата, мястото и часът на провеждане, необходимите документи, срокът и мястото за подаване на заявление за участие, мястото, срокът и редът за закупуване на конкурсните или тръжните документи, началната тръжна цена, размерът и начинът на плащане на депозит за участие и други конкретни изисквания.

Чл. 66. В зависимост от дейността конкурсните и тръжните документи съдържат изисквания:

 1. за темповете на развитие и/или на обслужване; за качеството на услугата; за вида на използваната технология; изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, и др.;
 2. критерии за оценка.

Чл. 67. (1) Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса или търга, към което прилагат:

 1. удостоверение за регистрация;
 2. доказателства за финансови възможности за изпълнение на дейността - годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите, годишни данъчни декларации, банкови препоръки, документи за придобиване на дълготрайните активи и др.;
 3. предварителен технически проект и бизнесплан в съответствие с изискванията, посочени в чл. 66;
 4. документ за внесен депозит или банкова гаранция за неговия размер;
 5. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в конкурсната или тръжната документация;
 6. квитанция за заплатени конкурсни или тръжни документи;
 7. други документи.

(2) Всички документи се подават на български език.

(3) При провеждане на таен търг към всеки пакет тръжни документи се прилага еднообразен плик за поставяне на предложението на кандидатите за тръжна цена.

(4) Ако документите по ал. 1 и 2 не отговарят на изискванията, на заявителя се дава 7-дневен срок за отстраняване на допуснатите нередовности. В случай че нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявителят не се допуска до участие.

Чл. 68. (1) Конкурс се провежда при необходимост от комплексна оценка за издаване на индивидуална лицензия. Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен.

(2) Търг се провежда в случаите, когато характерът на дейността позволява нейното изпълнение от широк кръг лица и от по-съществено значение е размерът на предложената тръжна цена. Търгът може да бъде с явно или тайно наддаване.

Чл. 69. В 2-месечен срок от изтичането на срока за приемане на документите комисията за провеждане на конкурса или търга провежда конкурса или търга.

Чл. 70. (1) При конкурс предложенията се класират въз основа на комплексна оценка за най-пълно удовлетворяване на конкурсните изисквания.

(2) При търг класирането на кандидатите се извършва според размера на предложената тръжна цена.

Чл. 71. (1) Комисията за провеждане на конкурса или търга в 7-дневен срок от приключване на конкурса или търга представя на председателя на Държавната комисия по далекосъобщения доклад за извършената работа и за резултатите от класацията.

(2) Hа основание на документите по ал. 1 и чл. 70 Държавната комисия по далекосъобщения взема решение за издаване на лицензия на кандидата, класиран на първо място в конкурса или в търга.

(3) В решението по ал. 2 се разпорежда връщане на депозитите на участниците, които не са спечелили конкурса или търга.

Чл. 72. (1) Участниците в конкурса или в търга се уведомяват писмено за резултатите.

(2) Решението по чл. 71, ал. 2 може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Чл. 73. (1) В едномесечен срок от решението по чл. 71, ал. 2 Държавната комисия по далекосъобщения издава индивидуална лицензия на спечелилия конкурса или търга.

(2) В индивидуалната лицензия спечелилият кандидат е обвързан с направените в конкурса или търга предложения.

Чл. 74. (1) В случай че одобреният кандидат се откаже от издаване на индивидуална лицензия, тя се предлага на участника, класиран на второ място.

(2) При отказ и на втория участник процедурата се закрива без издаване на индивидуална лицензия.

(3) Депозитите на отказалите се кандидати да получат индивидуална лицензия не се връщат.

 

РАЗДЕЛ V: ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ

Чл. 75. Общата лицензия определя условията, при които всеки, който желае и отговаря на тези условия, може да осъществява далекосъобщителни дейности. Далекосъобщителните дейности, които могат да се изпълняват с обща лицензия, се определят в списъка по чл. 39, ал. 2.

Чл. 76. (1) Преди да издаде обща лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува проекта за обсъждане и разглежда всички становища и възражения, направени по него.

(2) Общата лицензия влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", ако в лицензията не е посочена дата.

Чл. 77. Всяко лице може да осъществява далекосъобщителна дейност по обща лицензия, след като се регистрира в Държавната комисия по далекосъобщения.

Чл. 78. Общата лицензия съдържа изисквания за:

 1. взаимно свързване на далекосъобщителната мрежа на лицензирания с други лицензирани мрежи;
 2. свързване на крайни устройства с одобрен тип към далекосъобщителната мрежа;
 3. равнопоставеност на потребителите при осигуряване на достъп и ползване на услугите;
 4. съгласуване с Държавната комисия по далекосъобщения на общи условия за взаимоотношенията с потребителите на услугите;
 5. публикуване на цените на услугите;
 6. предоставяне на потребителите на достатъчна и актуална информация за сметките и тарифите на услугите;
 7. установяване на прост метод за уреждане на спорове с потребителите;
 8. представяне на документи, отчети, декларации, свързани с дейността на лицензирания;
 9. съобразяване с техническите стандарти или изисквания, включително стандарти за ниво на услугата;
 10. заплащане на лицензионни и други такси.

Чл. 79. (1) Държавната комисия по далекосъобщения може да изменя условията на общата лицензия, ако това е в интерес на обществото.

(2) Преди да измени условията на общата лицензия, Държавната комисия по далекосъобщения публикува съобщение, в което излага мотивите за изменение и дава възможност на заинтересованите лица да представят свои становища или възражения.

(3) Държавната комисия по далекосъобщения разглежда всички становища и възражения и приема тези от тях, които счита за целесъобразни.

Чл. 80. (1) Държавната комисия по далекосъобщения с решение може да прекрати регистрацията на всяко лице, работещо по обща лицензия, което нарушава условията й, ако след предупреждение от 30-дневен срок лицето не е преустановило нарушението и не е отстранило последиците от него.

(2) Решението по ал. 1 може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

 

РАЗДЕЛ VI: СВОБОДЕН РЕЖИМ

Чл. 81. (1) Hе се изисква лицензия за изграждане, поддържане и използване на обособени далекосъобщителни мрежи за собствени нужди, които нямат достъп до обществени далекосъобщителни мрежи и не ползват радиочестотен спектър, когато:

 1. се намират в недвижим имот, ползван от едно или съвместно от повече лица;
 2. свързват няколко съседни недвижими имота, ползвани от едно или съвместно от повече лица;
 3. се намират в отделни или механично свързани превозни средства - влакове, кораби и самолети;
 4. се намират в недвижими имоти, ползвани от едно или съвместно от повече лица, взаимно свързани с една или повече наети линии от мрежи на обществени далекосъобщителни оператори.

(2) Hе се изисква лицензия за използване на радиосъоръжения с малък обсег на действие, чрез които не се осъществяват далекосъобщителни дейности. Техническите изисквания, на които трябва да отговарят радиосъоръженията с малък обсег на действие, се определят с наредба на Комитета по пощи и далекосъобщения.