Глава Трета: ФОНД "НАЦОНАЛНА СЪОБЩИТЕЛНА СИСТЕМА"
 barrow.GIF (955 bytes) Глава II Съдържание Глава IV brightar.GIF (951 bytes)

Чл. 18. (1) Създава се фонд „Национална съобщителна система" (фонд НСС) към Комитета по пощи и далекосъобщения.

(2) Фонд „Национална съобщителна система" подпомага развитието и модернизирането на националните далекосъобщителна и пощенска инфраструктури.

Чл. 19. Средствата във фонд „Национална съобщителна система" се набират от:

 1. пет на сто от първоначалните лицензионни такси, предвидени в лицензиите, издадени по реда на раздел II от глава пета;
 2. двадесет на сто от годишните такси за радиочестотен спектър, предвидени в лицензиите, издадени по реда на раздел II от глава пета;
 3. дарения и завещания;
 4. лихви;
 5. други постъпления.

Чл. 20. (1) Средствата от фонд „Национална съобщителна система" се разходват за:

 1. финансиране на далекосъобщителни и пощенски проекти с национално значение;
 2. финансиране на важни проекти, свързани с управлението, отбраната и сигурността на страната в областта на далекосъобщенията;
 3. финансиране на научни изследвания от национално значение;
 4. освобождаване на честотен спектър за граждански нужди;
 5. управление на фонда;
 6. други разходи, свързани с организацията и реализирането на далекосъобщителни и пощенски проекти.

(2) Финансирането на дейностите по ал. 1, т. 1 и 3 се извършва при спазване на принципите на състезателност между далекосъобщителните оператори, прозрачност и равнопоставеност.

(3) Редът и условията за набиране на средствата по фонд "Национална съобщителна система" се определят в наредба на председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.

Чл. 21. (1) фонд „Национална съобщителна система" се ръководи от Управителен съвет, чийто състав се определя от председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.

(2) Председател на Управителния съвет е председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения.

(3) Управителният съвет приема правила за своята работа съгласувано с министъра на финансите.