Глава Втора: УПРАВЛЕНИЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ
 barrow.GIF (955 bytes) Глава I Съдържание Глава III brightar.GIF (951 bytes)

РАЗДЕЛ I: УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. Управлението на далекосъобщителните дейности се осъществява от Министерския съвет, от Съвет по националния радиочестотен спектър и от Комитета по пощи и далекосъобщения съгласно определените им в този закон правомощия.

Чл. 7. (1) Министерският съвет приема секторна политика в далекосъобщенията, в която определя държавната политика в тази област. Секторната политика се обнародва в "Държавен вестник".

(2) Секторната политика определя стратегията, принципите и етапите на развитие на сектор "Далекосъобщения" и задължително съдържа видовете дейности и услуги и сроковете, в които се либерализират.

(3) Секторната политика може да се актуализира всяка година или на по-кратки периоди и актуализацията й се извършва по реда на приемането на секторната политика.

Чл. 8. (1) Министерският съвет одобрява издаването на лицензии за изграждане на далекосъобщителни мрежи и предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги чрез ползване на радиочестотен спектър.

(2) Одобряването на лицензиите по ал.1 от Министерския съвет се извършва по законосъобразност и при съобразяване с обществения интерес, държавния суверенитет и националната сигурност.

Чл. 9. Съветът по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет провежда държавната политика по радиочестотния спектър.

Чл.10. Комитетът по пощи и далекосъобщения провежда далекосъобщителната политика въз основа на този закон и на секторната политика, приета от Министерския съвет.

 

РАЗДЕЛ II: СЪВЕТ ПО НАЦИОНАЛНИЯ РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР

Чл. 11. (1) Към Министерския съвет се създава Съвет по националния радиочестотен спектър. В съвета участват като членове представители на Комитета по пощи и далекосъобщения, Държавната комисия по далекосъобщения, Министерство на финансите, Министерство на промишлеността, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната и на Министерството на вътрешните работи.

(2) Министерският съвет определя председателя на съвета със срок четири години. Членовете на съвета изпълняват своите задължения за периода на пълномощията на председателя на съвета.

(3) Ръководителите на ведомствата по ал. 1 определят своите представители и осигуряват участието им в работата на съвета.

(4) По предложение на председателя на съвета Министерският съвет приема правилник за дейността на съвета.

(5) Административното обслужване на съвета се извършва от ведомството, чийто представител е председателят на съвета.

Чл. 12. (1) Съветът по националния радиочестотен спектър подготвя и периодично актуализира Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях, който се утвърждава от Министерския съвет.

(2) Националният план за разпределение на радиочестотния спектър е публичен.

(3) Конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, се извършва съгласувано между заинтересуваните.

(4) Съветът разглежда и решава спорове, свързани с електромагнитната съвместимост, възникнали между посочените в ал. 3 ползватели на радиочестотен спектър.

 

РАЗДЕЛ III: КОМИТЕТ ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

Чл. 13. Комитетът по пощи и далекосъобщения разработва, представя за приемане от Министерския съвет и провежда секторната политика в областта на далекосъобщенията.

Чл. 14. Комитетът по пощи и далекосъобщения упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и в търговските дружества от отрасъл "Съобщения", в които държавата е акционер или съдружник.

Чл. 15. Комитетът по пощи и далекосъобщения изпълнява дейности, свързани със:

  1. преструктуриране на отрасъл "Съобщения";
  2. научни изследвания в областта на далекосъобщенията;
  3. развитие на информационното общество;
  4. евроинтеграцията;
  5. управление на пощенските съобщения'
  6. разпореждане с бюджетните средства за професионалните учебни заведения, повишаване на квалификацията, отбранително-мобилизационната подготовка на военните поделения в отрасъл "Съобщения";
  7. ръководството и осигуряването на военните поделения от отрасъл "Съобщения" в мирно и военно време.

Чл. 16. Председателят на Комитета по пощи и далекосъобщения:

  1. утвърждава принципите на националния номерационен план;
  2. представлява Република България в международните организации по далекосъобщения;
  3. издава предвидените от закона наредби, инструкции, правилници и други актове в областта на далекосъобщенията.

Чл. 17. Преди издаване на актовете по чл. 16, т. 3 Комитетът по пощи и далекосъобщения публикува съобщение в централния и местния печат за разработените проекти, в което посочва мястото, откъдето заинтересованите могат да ги получат, и срока, в който могат да представят писмени становища по тях. Комитетът по пощи и далекосъобщения проучва становищата и писмено мотивира решението си за приемането и отразяването им в проекта или за неприемането им.