КОМИТЕТ ПО ПОЩИ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

ПРОЕКТ - V.3

НАРЕДБА No...

от ............ 1997 г.

ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

ПРОЕКТ НА ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО НАМЕРЕНИЯТА НА КПД ДА РЕГУЛИРА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

        На основание препоръки на Съвета на Европа, КПД пое риска да възложи разработване пакет регулаторни документи за ИНТЕРНЕТ. Заданието предвиждаше изпълнението да се основава на проектозакона за далекосъобщения, версия от 29.04.1997 г. Проектът бе приет след отразяване състоянието на проектозакона от м.август 1997 г. и някои постановки на Бонската среща на министрите.

        Очевидно е, че след като още не е приет Закон за далекосъобщенията, пакетът документи може да отразява само най-общо намеренията на КПД в тази насока, и не може да бъде обект на обществени консултации.

        След влизане в сила на Закон за далекосъобщенията ще се направят необходимите корекции и пакетът документи ще бъде предоставен за едномесечни обществени консултации съгласно приетия закон.

        Независимо от това, коментари по предложените текстове ще бъдат приветствани от КПД.

Съдържание:

Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел II ЛИЦЕНЗИИ И РЕГИСТРАЦИИ
Раздел III РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ
Раздел IV СЪДЪРЖАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
Раздел V ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
Раздел VI РЕГИСТРАЦИЯ
Раздел VII ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА ИНТЕРНЕТ
Раздел VIII ТАКСИ
Раздел IX КОНТРОЛ
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Раздел I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът, по които Комитетът по пощи и далекосъобщения, наричан по-нататък Комитета, лицензира и регистрира лицата, използуващи обществените далекосъобщителни мрежи при предлагането на Интернет услуги на територията на Република България.

Чл.2. По смисъла на тази наредба:

1. ИНТЕРНЕТ УСЛУГА е предоставянето на информация и/или осигуряването на достъп (по търговски и нетърговски начин) към глобалните ресурси на ИНТЕРНЕТ.

2. ЛИЦА, ПРЕДЛАГАЩИ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ са Доставчиците на Интернет (ДИ) и Доставчиците на информация в Интернет (ДИИ).

2.1. ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ са: Доставчици на Интернет достъп (ДИД), Доставчици на Интернет услуги (ДИУ) и Специализирани доставчици на Интернет (СДИ).

2.1.1. ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП е лице, което по търговски начин:

- Осъществява пряка и непосредствена международна свързаност до глобалните ресурси на ИНТЕРНЕТ;

- Предоставя достъп на Доставчиците на Интернет услуги до ресурсите на Интернет;

- Може да упражнява дейност, като Доставчик на Интернет услуги и/или Доставчик на информация в Интернет.

2.1.2. ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ е лице, което по търговски начин:

- Реализира достъп до ИНТЕРНЕТ през Доставчици на Интернет достъп;

- Предоставя Интернет услуги на свои абонати през Обществена далекосъобщителна мрежа (ОДМ) и/или по друг начин;

- Може да упражнява дейност като Доставчик на информация в Интернет.

2.1.3. СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ е лице, което по нетърговски начин:

- Осигурява пряк международен достъп и/или достъп с национален обхват до Интернет за нуждите на учебни и културни институции, юридически лица с идеална цел, организации на бюджетна издръжка, за вътрешнокорпоративни или вътрешноведомствени нужди;

- Може да упражнява дейност, като Доставчик на информация в Интернет.

2.2. ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ са лицата, които:

- Доставят и поддържат WWW (World Wide Web) информация върху собствени Интернет сървъри или сървъри на Доставчици на Интернет услуги;

- При осъществяване на дейността си носят отговорност за съдържанието на доставяната информация, което не трябва да противоречи на добрите нрави и действащото в Република България законодателство.

 

Раздел II: ЛИЦЕНЗИИ И РЕГИСТРАЦИИ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.3. Предлагането на Интернет услуги през Обществената далекосъобщителна мрежа на Република България и/или по друг начин се реализира възоснова на лицензии, регистрации и свободен режим.

Чл.4. На лицензиране от Комитета подлежат:

1. Всички Доставчици на Интернет достъп;

2. Всички Доставчици на Интернет услуги.

Чл.5. На регистрация от Комитета подлежат всички Специализирани доставчици на Интернет.

Чл.6. Доставчиците на информация в Интернет осъществяват дейността си при свободен режим.

Чл.7. Председателят на Комитета има право да дефинира изисквания към качеството на предлаганите Интернет услуги.

 

Раздел III: РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.8. (1) Всички Доставчици на Интернет достъп и Доставчици на Интернет услуги, кандидати за издаване на лицензия, подават в Комитета писмено искане, към което задължително прилагат:

1. Удостоверение за правния статут на кандидата за лицензия;

2. Териториален обхват и описание на предлаганите услуги;

3. Описание на реализираните варианти за достъп до Интернет през възела - терминален, SLIP/PPP връзки, X.25 достъп, наети линии, комутируем достъп;

4. Описание на организацията и ресурсите, осигуряващи непрекъснатото функциониране на Интернет възела;

5. При използуване на специализирана преносна среда, изискваща лицензиране - документите, удостоверяващи правото на кандидата за използуването и;

6. Други документи, определени от Комитета.

(2) Доставчиците на Интернет достъп прилагат към искането и:

1. Документите, регламентиращи договорните им отношения с чуждестранен партньор, осигуряващ маршрутизацията на IP трафика;

2. Описание и схема на комуникационната инфраструктура - комуникационни линии за международен IP трафик (скорост, надеждност, планове за развитие), разположение на Интернет възела, магистрални връзки и входни точки;

3. Други документи, определени от Комитета.

(3) При подаване на искането кандидатът заплаща определената в Раздел VIII първоначална лицензионна такса.

Чл.9. Комитетът открива процедура за лицензиране на Доставчик на Интернет достъп или на Доставчик на Интернет услуги в 30-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането.

Чл.10. Председателят на Комитета издава лицензия или отказва издаването и в 30-дневен срок от откриването на процедурата.

Чл.11. (1) Председателят на комитета отказва откриването на процедура по чл.9 или издаването на лицензия с писмено мотивирано решение в случаите, когато:

1. Издаването е в противоречие с действащата в РБългария нормативна уредба;

2. Към искането на кандидата не са приложени всички поискани от Комитета документи.

(2) Отказът на председателя на Комитета за издаване на лицензия може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

 

Раздел IV: СЪДЪРЖАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.12. Лицензията за предлагане на Интернет услуги съдържа:

1. Името на органа, който я издава;

2. Името и правния статут на лицензирания;

3. Предмет на лицензията;

4. Основание за издаване на лицензията;

5. Дата на влизане в сила и срок на лицензията;

6. Описание на техническата структура и предлаганите Интернет услуги, предмет на лицензиране;

7. Етапите на изграждане на Интернет възела и сроковете за започване на дейността;

8. Задължителни стандарти и други технически изисквания, на които трябва да отговарят техническата структура и съоръженията;

9. Достъп до мрежата и свързване с други мрежи;

10. Размер на първоначалната и годишните лицензионни такси, срокове и начини на плащане;

11. Условия за извършване на технически изпитания на мрежата по искане на лицензиращия;

12. Ред и условия за изменение, допълнение и прекратяване на лицензията; налагане на санкции, включително и отнемане на лицензията;

13. Освобождаване на лицензирания от отговорност в случай на неизпълнение условията на лицензията поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства;

14. Ред за осъществяване на контрола за изпълнение на лицензионните условия;

15. Взаимоотношения с основния партньор, осигуряващ достъп до ресурсите на Интернет /само за доставчици на Интернет достъп/;

16. Взаимоотношения с потребителите, отговорности и принципи за определяне цените на услугите;

17. Други условия или препратки към други лицензии, съобразно конкретните особености на комуникационната структура и предлаганите услуги.

Чл.13. (1) Лицензиите са лични.

(2) Те могат да се прехвърлят на трети лица само с предварително писмено съгласие на Комитета.

Чл.14. (1) Лицензионният срок е 25 години и може да бъде продължаван, ако лицензираният изпълнява задълженията си в съответствие с тази наредба и с лицензията.

(2) Общият срок на лицензията не може да бъде по-дълъг от 50 години.

 

Раздел V: ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.15. (1) Лицензията може да бъде изменяна и допълвана по реда и в случаите по чл.42 от Закона за далекосъобщенията.

(2) Комитетът може да променя лицензията по технически причини - при промяна и модернизации на обществената далекосъобщителна мрежа. Заинтересованите лицензирани се уведомяват писмено с мотивирана заповед най-малко три месеца преди извършване на промяната. Промените в техническата инфраструктура на лицензираните се извършват от тях и за тяхна сметка.

(3) Лицензираният след предварително съгласуване с Комитета може да променя използуваните телекомуникационни системи и инфраструктура, което се отразява в лицензията.

(4) Лицензираният е задължен при поискване и по своя инициатива да подава актуална информация на Комитета за настъпили промени в броя на входните точки, комуникационната инфраструктура, услугите, броя на абонатите и условията на прилагане на лицензията. При необходимост, по преценка на Комитета, настъпилите промени се отразяват в лицензията.

Чл.16. (1) Лицензията може да бъде отнета, освен в случаите на чл.44 ал.1 от Закона за далекосъобщенията и при:

1. Незапочване на дейността в срока, посочен в лицензията;

2. Постъпили основателни жалби от абонати или потребители на услуги, предоставени от лицензирания;

3. По мотивирано предложение на международни или национали Интернет общности или други браншови сдружения с идеална цел.

(2) Комитетът отправя писмено предупреждение до лицензирания в подходящ срок да отстрани нарушението, след което с мотивирана заповед се прилагат мерките по ал.1.

(3) При отнемане на лицензията може да бъде определен срок, в който лицето няма право да кандидатства за издаване на нова лицензия.

(4) Отнемането на лицензията може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

(5) Лицензията не се отнема в случаите, когато лицензираният не изпълнява нейните условия, поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

Чл. 17. Лицензията се прекратява по реда и в случаите по чл.43 от Закона за далекосъобщенията.

 

Раздел VI: РЕГИСТРАЦИЯ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.18. (1) Регистрацията се извършва в Комитета въз основа на заявление от Специализирания доставчик на Интернет и се вписва в регистър. Този регистър е публичен.

(2) Заявлението за регистрация трябва да е съпроводено с декларация, удостоверяваща нетърговската цел на дейността.

(3) При подаване на завлението за регистрация кандидатът заплаща определената в раздел VIII такса.

Чл.19. По отношение на всички регистрирани Специализирани доставчици на Интернет се прилагат съответно разпоредбите на Раздел VII и Раздел IX от тази наредба.

Чл.20. Регистрацията на Специализиран доставчик на Интернет може да бъде заличена от регистъра с мотивирана заповед и писмено уведомяване на регистрирания:

1. По молба на регистрирания;

2. При неспазване изискванията на тази наредба;

3. При промяна в характера на осъществяваната дейност, т.е. предлагане на Интернет услуги с търговска цел;

4. По мотиворано предложение на международни или национални Интернет общности или други браншови сдружения с идеална цел;

5. При ликвидация на регистрираното юридическо лице, респективно при смърт на регистрирания - физическо лице.

Чл.21. Комитетът подновява регистрацията ежегодно въз основа на декларация, удостоверяваща нетърговската цел на дейността, осъществявана от Специализирания доставчик на Интернет.

Чл.22. Комитетът може, след писмено уведомяване на заинтересованото лице, да откаже регистриране или подновяване на регистрация, ако кандидатът или регистрираният не отговаря на изискванията на тази наредба.

 

Раздел VII: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА ИНТЕРНЕТ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.23. (1) Доставчиците на Интернет използуват комуникационно оборудване, което отговаря на изискванията на българските стандарти, съответните наредби и процедури на Комитета и е одобрено от Комитета, а използуваните крайни устройства са с одобрен тип.

(2) Доставчик на Интернет, използуващ специализирана преносна среда, трябва да притежава необходимите документи, удостоверяващи правото му на ползуване.

Чл.24. Доставчиците на Интернет са длъжни:

1. Да не пречат с действия или дездействия на другите Доставчици на Интернет или Доставчици на информация в Интернет;

2. Съобразно с националното законодателство и възможностите си, да предприемат мерки за предотвратяване разпространението на информация и извършването на дейности, които увреждат човешкото достойнство, нарушават фундаменталните човешки права, особено на децата и младежите, подбуждат към насилие и нетолерантност и др.;

3. Да дефинират точно правата, задълженията и отговорностите на своите клиенти в договорите, сключвани с тях;

4. Да обявят публично в своя Интернет сървър и/или в средствата за масова информация комуникационните си връзки с Основния доставчик на Интернет достъп и с точките за достъп на потребителите, параметрите на предлаганите услуги, както и измененията, настъпили в тях;

5. Да предоставят услуги на потребителите си при условия на равнопоставеност;

6. Да гарантират възможност за преустановяване предлагането на услуга при неплащане или неизпълнение на договора от страна на клиента;

7. Да предоставят на държавните органи безплатен достъп до мрежите си при извънредни обстоятелства;

8. При необходимост, да осигуряват на органите, отговарящи за сигурността и отбраната на страната, достъп за свързване на мрежите им към обществените далекосъобщителни мрежи;

9. Да предприемат необходимите мерки за гарантиране на личната неприкосновеност и тайната на кореспонденцията, като за целта:

- използуват всички налични процедури и нови технологии за увеличаване личната неприкосновеност на потребителите, както и физическата и логическата степен на защита на мрежата;

- осигуряват на потребителите възможност да увеличат степента на защита на кореспонденцията и предаването на лични данни посредством използуването на криптографски средства;

- позволяват вмешателство или контрол за комуникациите само в случаите, предвидени от националното законодателство;

10. При поискване, да депозират в Комитета образец от криптографското средство и техническа документация за него, при използуване на такова в предлаганите услуги;

11. По искане на Комитета, да осигуряват възможност за извършване на технически изпитания на комуникационната структура и съоръжения;

12. Да оказват съдействие в дейността на международни или национални Интернет общности или други браншови сдружения с идеална цел.

Чл.25. (1) Доставчиците на Интернет не могат да откажат пшоискано взаимно свързване на техни мрежи, ако то е обосновано и е технически и експлоатационно необходимо.

(2) В случай, че Доставчик на Интернет откаже взаимно свързване, той е длъжен писмено да мотивира отказа си.

Чл.26. (1) Доставчиците на Интернет не носят отговорност за злоумишлени или незаконни действия на свои потребители, към които са прехвърлили съответните отговорности с надлежно оформени договори.

(2) Доставчиците на Интернет не носят отговорност за съдържанието на информацията върху техните сървъри, доставяна или разпространявана от техни потребители или Доставчици на информация в Интернет, освен в случаите, когато им е известно и имат техническа възможност да предотвратят разпространението на тази информация, когато това е законосъобразно.

Чл.27. (1) Доставчиците на Интернет определят цените на предлаганите от тях услуги при спазване на принципите, регламентирани в глава X от Закона за далекосъобщенията.

(2) Лицата по ал.1 предоставят за сведение в Комитета цените на предлаганите от тях услуги, след което ги публикуват в своя Интернет сървър и/или в средствата за масова информация.

 

Раздел VIII: ТАКСИ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.28. (1) Всички лицензирани доставчици заплащат лицензионни такси по начин, определен в условията на лицензиите.

(2) Лицензионните такси са:

1. първоначална лицензионна такса;

2. годишна лицензионна такса.

Чл.29. Размерът на лицензионните такси се определя по реда на чл.92 от Закона за далекосъобщенията.

Чл.30. Таксата за регистрация на Специализиран доставчик на Интернет се заплаща еднократно при регистрацията и е: ...................

Чл.31. Лицензионните и регистрационните такси се заплащат в Комитета по фонд "Национална съобщителна система".

 

Раздел IX: КОНТРОЛ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

Чл.32. Държавната инспекция по съобщенията осъществява контрол относно спазването и изпълнението на лицензионните условия, тази наредба и другите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за далекосъобщенията.

Чл.33. Ръководителят на Държавната инспекция по съобщенията оправомощава със заповед служители на инспекцията за извършване на проверки и констатиране на нарушенията с актове.

Чл.34. В изпълнение на своите функции оправомощените служители на Държавната инспекция по съобщенията имат право:

1. на свободен достъп в подлежащите на контрол Интернет възли и комуникационни средства;

2. да контролират качествените параметри на предлаганите Интернет услуги;

3. да изискват сведения, доказателства и документи, свързвани с осъществяване на контрол;

4. да извършват мониторинг и реализират достъп до Интернет за установяване спазването на качествените параметри на услугите.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ съдържание beta1top.gif (207 bytes)

1. Тази наредба се издава на основание на ...(чл.5 ал.2)... от Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр ..... от 1997 г.).

2. Лицата, които към датата на влизане в сила на наредбата предоставят Интернет услуги, за които се изисква лицензия или регистрация, са длъжни в двумесечен срок да поискат лицензиране или регистриране по реда на тази наредба. Лицето, на което е отказано издаването на лицензия или регистрация, е длъжно да преустанови съответната дейност в едномесечен срок от писменото му уведомяване за отказа.

        Освен проекта за Наредба, регулаторният пакет съдържа и проекти на формуляри за заявяване желанието за лицензия и за регистриране, както и проект за лицензия.

        С тях заинтересованият може да се запознае в сградата на КПД, 3-ти етаж, стая 328, тел. 949 2334, Росен Качикозов или Жанет Димчева.