Раздел VI: РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.18. (1) Регистрацията се извършва в Комитета въз основа на заявление от Специализирания доставчик на Интернет и се вписва в регистър. Този регистър е публичен.

(2) Заявлението за регистрация трябва да е съпроводено с декларация, удостоверяваща нетърговската цел на дейността.

(3) При подаване на завлението за регистрация кандидатът заплаща определената в раздел VIII такса.

Чл.19. По отношение на всички регистрирани Специализирани доставчици на Интернет се прилагат съответно разпоредбите на Раздел VII и Раздел IX от тази наредба.

Чл.20. Регистрацията на Специализиран доставчик на Интернет може да бъде заличена от регистъра с мотивирана заповед и писмено уведомяване на регистрирания:

1. По молба на регистрирания;

2. При неспазване изискванията на тази наредба;

3. При промяна в характера на осъществяваната дейност, т.е. предлагане на Интернет услуги с търговска цел;

4. По мотиворано предложение на международни или национални Интернет общности или други браншови сдружения с идеална цел;

5. При ликвидация на регистрираното юридическо лице, респективно при смърт на регистрирания - физическо лице.

Чл.21. Комитетът подновява регистрацията ежегодно въз основа на декларация, удостоверяваща нетърговската цел на дейността, осъществявана от Специализирания доставчик на Интернет.

Чл.22. Комитетът може, след писмено уведомяване на заинтересованото лице, да откаже регистриране или подновяване на регистрация, ако кандидатът или регистрираният не отговаря на изискванията на тази наредба.

* * *

РазделVII | Съдържание | Начална страница