Раздел V: ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕМАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Чл.15. (1) Лицензията може да бъде изменяна и допълвана по реда и в случаите по чл.42 от Закона за далекосъобщенията.

(2) Комитетът може да променя лицензията по технически причини - при промяна и модернизации на обществената далекосъобщителна мрежа. Заинтересованите лицензирани се уведомяват писмено с мотивирана заповед най-малко три месеца преди извършване на промяната. Промените в техническата инфраструктура на лицензираните се извършват от тях и за тяхна сметка.

(3) Лицензираният след предварително съгласуване с Комитета може да променя използуваните телекомуникационни системи и инфраструктура, което се отразява в лицензията.

(4) Лицензираният е задължен при поискване и по своя инициатива да подава актуална информация на Комитета за настъпили промени в броя на входните точки, комуникационната инфраструктура, услугите, броя на абонатите и условията на прилагане на лицензията. При необходимост, по преценка на Комитета, настъпилите промени се отразяват в лицензията.

Чл.16. (1) Лицензията може да бъде отнета, освен в случаите на чл.44 ал.1 от Закона за далекосъобщенията и при:

1. Незапочване на дейността в срока, посочен в лицензията;

2. Постъпили основателни жалби от абонати или потребители на услуги, предоставени от лицензирания;

3. По мотивирано предложение на международни или национали Интернет общности или други браншови сдружения с идеална цел.

(2) Комитетът отправя писмено предупреждение до лицензирания в подходящ срок да отстрани нарушението, след което с мотивирана заповед се прилагат мерките по ал.1.

(3) При отнемане на лицензията може да бъде определен срок, в който лицето няма право да кандидатства за издаване на нова лицензия.

(4) Отнемането на лицензията може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

(5) Лицензията не се отнема в случаите, когато лицензираният не изпълнява нейните условия, поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

Чл. 17. Лицензията се прекратява по реда и в случаите по чл.43 от Закона за далекосъобщенията.

* * *

Раздел VI | Съдържание | Начална страница