Раздел IV: СЪДЪРЖАНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА

Чл.12. Лицензията за предлагане на Интернет услуги съдържа:

1. Името на органа, който я издава;

2. Името и правния статут на лицензирания;

3. Предмет на лицензията;

4. Основание за издаване на лицензията;

5. Дата на влизане в сила и срок на лицензията;

6. Описание на техническата структура и предлаганите Интернет услуги, предмет на лицензиране;

7. Етапите на изграждане на Интернет възела и сроковете за започване на дейността;

8. Задължителни стандарти и други технически изисквания, на които трябва да отговарят техническата структура и съоръженията;

9. Достъп до мрежата и свързване с други мрежи;

10. Размер на първоначалната и годишните лицензионни такси, срокове и начини на плащане;

11. Условия за извършване на технически изпитания на мрежата по искане на лицензиращия;

12. Ред и условия за изменение, допълнение и прекратяване на лицензията; налагане на санкции, включително и отнемане на лицензията;

13. Освобождаване на лицензирания от отговорност в случай на неизпълнение условията на лицензията поради непреодолима сила или извънредни обстоятелства;

14. Ред за осъществяване на контрола за изпълнение на лицензионните условия;

15. Взаимоотношения с основния партньор, осигуряващ достъп до ресурсите на Интернет /само за доставчици на Интернет достъп/;

16. Взаимоотношения с потребителите, отговорности и принципи за определяне цените на услугите;

17. Други условия или препратки към други лицензии, съобразно конкретните особености на комуникационната структура и предлаганите услуги.

Чл.13. (1) Лицензиите са лични.

(2) Те могат да се прехвърлят на трети лица само с предварително писмено съгласие на Комитета.

Чл.14. (1) Лицензионният срок е 25 години и може да бъде продължаван, ако лицензираният изпълнява задълженията си в съответствие с тази наредба и с лицензията.

(2) Общият срок на лицензията не може да бъде по-дълъг от 50 години.

* * *

Раздел V | Съдържание | Начална страница