Раздел III: РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ

Чл.8. (1) Всички Доставчици на Интернет достъп и Доставчици на Интернет услуги, кандидати за издаване на лицензия, подават в Комитета писмено искане, към което задължително прилагат:

1. Удостоверение за правния статут на кандидата за лицензия;

2. Териториален обхват и описание на предлаганите услуги;

3. Описание на реализираните варианти за достъп до Интернет през възела - терминален, SLIP/PPP връзки, X.25 достъп, наети линии, комутируем достъп;

4. Описание на организацията и ресурсите, осигуряващи непрекъснатото функциониране на Интернет възела;

5. При използуване на специализирана преносна среда, изискваща лицензиране - документите, удостоверяващи правото на кандидата за използуването и;

Тази точка се отнася за всички сателитни и радиочестотни връзки, които подлежат на лицензиране. И тъй като лицензи в тези области се издават много трудно, ако въобще се издават, това означава край на международните и локални комуникации на разумни цени (които не минават през БТК). /Анци/

6. Други документи, определени от Комитета.

Вратичка за създаване на допълнителни бюрократични спънки и изискване на допълнителна информация, за която не са се сетили все още. /Анци/

(2) Доставчиците на Интернет достъп прилагат към искането и:

1. Документите, регламентиращи договорните им отношения с чуждестранен партньор, осигуряващ маршрутизацията на IP трафика;

2. Описание и схема на комуникационната инфраструктура - комуникационни линии за международен IP трафик (скорост, надеждност, планове за развитие), разположение на Интернет възела, магистрални връзки и входни точки;

3. Други документи, определени от Комитета.

Информацията и по трите точки представлява търговска тайна. КПД не може да иска такава информация, нито да следи или налага вътрешната мрежова топология на Доставчика на достъп или услуги. Такава информация освен това не е нужна на КПД, освен с оглед предлагането и на заинтересовани трети страни. /Анци/

(3) При подаване на искането кандидатът заплаща определената в Раздел VIII първоначална лицензионна такса.

Чл.9. Комитетът открива процедура за лицензиране на Доставчик на Интернет достъп или на Доставчик на Интернет услуги в 30-дневен срок, считано от датата на постъпване на искането.

Чл.10. Председателят на Комитета издава лицензия или отказва издаването и в 30-дневен срок от откриването на процедурата.

Чл.11. (1) Председателят на комитета отказва откриването на процедура по чл.9 или издаването на лицензия с писмено мотивирано решение в случаите, когато:

1. Издаването е в противоречие с действащата в РБългария нормативна уредба;

Ако ще правя нещо незаконно, едва ли ще го публикувам в Интернет. Освен може би ако в бъдеще някои сега законни дейности бъдат забранени? /Анци/

2. Към искането на кандидата не са приложени всички поискани от Комитета документи.

Имай късмет да не се подчиниш на бюрократа! /Анци/

(2) Отказът на председателя на Комитета за издаване на лицензия може да се обжалва по реда на Закона за административното производство.

Ако искаш можеш да се жалваш на арменския поп (със същия успех). /Анци/

* * *

Раздел IV | Съдържание | Начална страница