Раздел I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът, по които Комитетът по пощи и далекосъобщения, наричан по-нататък Комитета, лицензира и регистрира лицата, използуващи обществените далекосъобщителни мрежи при предлагането на Интернет услуги на територията на Република България.

Обществените далекосъобщителни мрежи се лицензират, но подлежат ли на лицензиране услугите с добавена стойност които ги използуват (например електронната поща през X.25 мрежа)? /Анци/

Чл.2. По смисъла на тази наредба:

1. ИНТЕРНЕТ УСЛУГА е предоставянето на информация и/или осигуряването на достъп (по търговски и нетърговски начин) към глобалните ресурси на ИНТЕРНЕТ.

Според тази точка, дори публикуването на адреси от Интернет по какъвто и да е начин и чрез каквато и да е медия, е "ИНТЕРНЕТ УСЛУГА"! /Анци/

2. ЛИЦА, ПРЕДЛАГАЩИ ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ са Доставчиците на Интернет (ДИ) и Доставчиците на информация в Интернет (ДИИ).

2.1. ДОСТАВЧИЦИ НА ИНТЕРНЕТ са: Доставчици на Интернет достъп (ДИД), Доставчици на Интернет услуги (ДИУ) и Специализирани доставчици на Интернет (СДИ).

2.1.1. ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ ДОСТЪП е лице, което по търговски начин:

- Осъществява пряка и непосредствена международна свързаност до глобалните ресурси на ИНТЕРНЕТ;

Не е уточнено - 1. Кои са глобалните ресурси на Интернет; 2. Пряка и непосредствена международна свързаност ли е използуването на връзка към международен "Доставчик на Интернет Достъп"? /Анци/

- Предоставя достъп на Доставчиците на Интернет услуги до ресурсите на Интернет;

Също като в предишната точка. /Анци/

- Може да упражнява дейност, като Доставчик на Интернет услуги и/или Доставчик на информация в Интернет.

2.1.2. ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ е лице, което по търговски начин:

- Реализира достъп до ИНТЕРНЕТ през Доставчици на Интернет достъп;

- Предоставя Интернет услуги на свои абонати през Обществена далекосъобщителна мрежа (ОДМ) и/или по друг начин;

- Може да упражнява дейност като Доставчик на информация в Интернет.

2.1.3. СПЕЦИАЛИЗИРАН ДОСТАВЧИК НА ИНТЕРНЕТ е лице, което по нетърговски начин:

- Осигурява пряк международен достъп и/или достъп с национален обхват до Интернет за нуждите на учебни и културни институции, юридически лица с идеална цел, организации на бюджетна издръжка, за вътрешнокорпоративни или вътрешноведомствени нужди;

- Може да упражнява дейност, като Доставчик на информация в Интернет.

2.2. ДОСТАВЧИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ са лицата, които:

- Доставят и поддържат WWW (World Wide Web) информация върху собствени Интернет сървъри или сървъри на Доставчици на Интернет услуги;

- При осъществяване на дейността си носят отговорност за съдържанието на доставяната информация, което не трябва да противоречи на добрите нрави и действащото в Република България законодателство.

А, ето и цензура - "не трябва да противоречи на добрите нрави" - определени от КПД? Според мен всяка дейност, която не е забранена от Закона, може да бъде извършвана, независимо дали се харесва или не. (ами ако реша да критикувам КПД или други "управляващи" организации? - оле-ле!)

* * *

Раздел II | Съдържание | Начална страница